لیست قیمت تشک رویا 1403

تشک رویا با ارزانترین قیمت و تحویل سریع و رایگان با پرداخت درب منزل. جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید.

شماره تماس: ۰۹۳۸۰۰۵۶۵۷۵ | 02128424515

لیست قیمت رویا اولترا پلاس

قیمت تشک رویا اولترا پلاس
اولترا پلاس
فنر منفصل
سایز
قیمت
قیمت
سایز 90
14.190.000
– – –
سایز 100
15.770.000
– – –
سایز 120
18.920.000
– – –
سایز 140
22.080.000
– – –
سایز 160
25.230.000
– – –
سایز 180
28.390.000
– – –
سایز 200
31.540.000
– – –

لیست قیمت رویا اولترا 1

قیمت تشک رویا اولترا 1
اولترا 1
فنر منفصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
8.500.000
– – –
سایز 100
9.450.000
– – –
سایز 120
11.340.000
– – –
سایز 140
13.230.000
– – –
سایز 160
15.120.000
– – –
سایز 180
17.000.000
– – –
سایز 200
18.890.000
– – –

لیست قیمت رویا اولترا 2

قیمت تشک رویا اولترا 2
اولترا 2
فنر منفصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
7.500.000
– – –
سایز 100
8.340.000
– – –
سایز 120
10.000.000
– – –
سایز 140
11.670.000
– – –
سایز 160
13.340.000
– – –
سایز 180
15.010.000
– – –
سایز 200
16.670.000
– – –

لیست قیمت رویا اولترا 3

قیمت تشک رویا اولترا 3
اولترا 3
فنر منفصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
6.550.000
– – –
سایز 100
7.280.000
– – –
سایز 120
8.740.000
– – –
سایز 140
10.190.000
– – –
سایز 160
11.650.000
– – –
سایز 180
13.110.000
– – –
سایز 200
14.560.000
– – –

لیست قیمت رویا اولترا 4

قیمت تشک رویا اولترا 4
اولترا 4
فنر منفصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
5.900.000
– – –
سایز 100
6.560.000
– – –
سایز 120
7.870.000
– – –
سایز 140
9.180.000
– – –
سایز 160
10.490.000
– – –
سایز 180
11.810.000
– – –
سایز 200
13.120.000
– – –

لیست قیمت رویا اولترا 5

قیمت تشک رویا اولترا 5
اولترا 5
فنر منفصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
5.300.000
– – –
سایز 100
5.890.000
– – –
سایز 120
7.070.000
– – –
سایز 140
8.250.000
– – –
سایز 160
9.430.000
– – –
سایز 180
10.610.000
– – –
سایز 200
11.780.000
– – –

لیست قیمت رویا مدیکال پلاس

قیمت تشک رویا مدیکال پلاس
مدیکال پلاس
طبی (اسفنجی)
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
14.190.000
– – –
سایز 100
15.770.000
– – –
سایز 120
18.920.000
– – –
سایز 140
22.080.000
– – –
سایز 160
25.230.000
– – –
سایز 180
28.390.000
– – –
سایز 200
31.540.000
– – –

لیست قیمت رویا مدیکال 1

قیمت تشک رویا مدیکال 1
مدیکال 1
طبی (اسفنجی)
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
8.600.000
– – –
سایز 100
9.560.000
– – –
سایز 120
11.470.000
– – –
سایز 140
13.380.000
– – –
سایز 160
15.290.000
– – –
سایز 180
17.200.000
– – –
سایز 200
19.120.000
– – –

لیست قیمت رویا مدیکال 2

قیمت تشک رویا مدیکال 2
مدیکال 2
طبی (اسفنجی)
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
6.300.000
– – –
سایز 100
7.000.000
– – –
سایز 120
8.400.000
– – –
سایز 140
9.800.000
– – –
سایز 160
11.200.000
– – –
سایز 180
12.610.000
– – –
سایز 200
14.000.000
– – –

لیست قیمت رویا مدیکال 3

قیمت تشک رویا مدیکال 3
مدیکال 3
طبی (اسفنجی)
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
5.800.000
– – –
سایز 100
6.450.000
– – –
سایز 120
7.740.000
– – –
سایز 140
9.030.000
– – –
سایز 160
10.320.000
– – –
سایز 180
11.610.000
– – –
سایز 200
12.890.000
– – –

لیست قیمت رویا مدیکال 4

قیمت تشک رویا مدیکال 4
مدیکال 4
طبی (اسفنجی)
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
4.900.000
– – –
سایز 100
5.450.000
– – –
سایز 120
6.540.000
– – –
سایز 140
7.630.000
– – –
سایز 160
8.720.000
– – –
سایز 180
9.800.000
– – –
سایز 200
10.890.000
– – –

لیست قیمت رویا بونل 1

قیمت تشک رویا بونل 1
بونل 1
فنر متصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
5.300.000
– – –
سایز 100
5.890.000
– – –
سایز 120
7.070.000
– – –
سایز 140
8.250.000
– – –
سایز 160
9.430.000
– – –
سایز 180
10.610.000
– – –
سایز 200
11.780.000
– – –

لیست قیمت رویا بونل 2

قیمت تشک رویا بونل 2
بونل 2
فنر متصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
4.650.000
– – –
سایز 100
5.170.000
– – –
سایز 120
6.200.000
– – –
سایز 140
7.240.000
– – –
سایز 160
8.270.000
– – –
سایز 180
9.300.000
– – –
سایز 200
10.340.000
– – –

لیست قیمت رویا بونل 3

تشک رویا بونل 1
بونل 3
فنر متصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
4.100.000
– – –
سایز 100
4.560.000
– – –
سایز 120
5.470.000
– – –
سایز 140
6.380.000
– – –
سایز 160
7.290.000
– – –
سایز 180
8.200.000
– – –
سایز 200
9.120.000
– – –

لیست قیمت رویا بونل 4

قیمت تشک رویا بونل 3
بونل 4
فنر متصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
3.500.000
– – –
سایز 100
3.890.000
– – –
سایز 120
4.670.000
– – –
سایز 140
5.450.000
– – –
سایز 160
6.230.000
– – –
سایز 180
7.010.000
– – –
سایز 200
7.780.000
– – –

لیست قیمت رویا بونل 5

قیمت تشک رویا بونل 5
بونل 5
فنر متصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
3.000.000
– – –
سایز 100
3.340.000
– – –
سایز 120
4.000.000
– – –
سایز 140
4.670.000
– – –
سایز 160
5.340.000
– – –
سایز 180
6.000.000
– – –
سایز 200
6.670.000
– – –

لیست قیمت باکس تشک رویا

قیمت باکس تشک رویا
فلزی
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
5.650.000
– – –
سایز 100
6.280.000
– – –
سایز 120
7.540.000
– – –
سایز 140
8.790.000
– – –
سایز 160
10.050.000
– – –
سایز 180
11.300.000
– – –
سایز 200
12.560.000
– – –

لیست قیمت تاج باکس رویا

قیمت تاج باکس رویا
ام دی اف
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
1.200.000
– – –
سایز 100
– – –
– – –
سایز 120
– – –
– – –
سایز 140
– – –
– – –
سایز 160
– – –
– – –
سایز 180
– – –
– – –
سایز 200
– – –
– – –

لیست قیمت محافظ تشک رویا

قیمت محافظ تشک رویا
ضد آب
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
360.000
– – –
سایز 100
400.000
– – –
سایز 120
480.000
– – –
سایز 140
560.000
– – –
سایز 160
640.000
– – –
سایز 180
720.000
– – –
سایز 200
800.000
– – –

لیست قیمت محافظ تشک پلاس رویا

قیمت محافظ تشک پلاس رویا
ضد آب
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
690.000
– – –
سایز 100
770.000
– – –
سایز 120
920.000
– – –
سایز 140
1.080.000
– – –
سایز 160
1.230.000
– – –
سایز 180
1.380.000
– – –
سایز 200
1.540.000
– – –

قیمت تشک اسلیم فوم رویا

قیمت اسلیم فوم رویا
اسفنجی
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
1.400.000
– – –

قیمت تشک مهمان رویا

قیمت تشک مهمان رویا
اسفنجی
سایز
قیمت
قیمت ویژه
80 در 195
910.000
– – –

قیمت بالش سوپر پلاس رویا

قیمت بالش سوپر پلاس رویا
الیافی
سایز
قیمت
قیمت ویژه
50 در 70
510.000
– – –

قیمت بالش رویا 1

قیمت بالش رویا 1
الیافی
سایز
قیمت
قیمت ویژه
50 در 70
440.000
– – –

لیست قیمت تشک نوجوان رویا

قیمت تشک نوجوان رویا
80 در 180
مدل
قیمت
قیمت ویژه
اولترا 4
4.730.000
– – –
بونل 2
3.720.000
– – –
بونل 5
2.400.000
– – –

لیست قیمت تشک کودک رویا

قیمت تشک کودک رویا
فنر متصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
70 در 130
1.520.000
– – –
70 در 135
1.520.000
– – –

مهمترین سوالات رایج مشتریان

آیا فروشگاه خواب استور امکان ارسال رایگان و پرداخت در محل برای اقصی نقاط ایران را دارد؟

بله در صورت ثبت سفارش تشک های رویا در سایت خواب استور شما می توانید از مزیت های ارسال رایگان و پرداخت در محل برای استان تهران و قم استفاده نمایید مشتریان گرامی در سراسر ایران در صورت نبود تخفیف در سایت می توانند از مزایای ارسال رایگان استفاده نمایند.

چگونه مدل های مختلف تشک رویا و قیمت آنها را با هم مقایسه کنیم؟

با ورود به صفحه اصلی سایت خواب استور از طریق نوار منو به برند های مختلف دسترسی خواهید داشت امکان مقایسه همزمان برند ها و مشاهده قیمت وجود خواهد داشت.

چگونه ضمن اعتماد به فروشگاه اینترنتی از مزیت های یک خرید آسان استفاده نماییم؟

فروشگاه اینترنتی معتبر دارای نماد اعتماد می باشند در خرید اینترنتی امکان مشاهده برند های مطرح و مقایسه قیمت ها و استفاده از مشاوره تخصصی و رایگان( 02128424515 | 09380056575) برای دستیابی به خریدی آگاهانه وجود دارد. ارسال رایگان و فوری و پرداخت در محل از مزیت های خرید آسان در فروشگاه اینترنتی می باشد.

آیا محصولات با این دردصد تخفیف دارای گارانتی می باشد؟

بله، از طریق امور مشتریان یا ثبت گارانتی در سایت هر شرکت میتوان ضمانت نامه هر محصول را فعال کرد.

چرا قیمت محصولات در سایت شما نسبت به سایر فروشگاه های اینترنتی و مراکز فروش حضوری کمتر می باشد؟

به منظور رعایت اصل مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده فروشگاه اینترنتی خواب استور با کاهش سود دریافتی و سعی در کاهش قیمت تمام شده کالا در تلاش است تا رضایت کامل مشتریان خود را کسب کند.

قیمت تشک رویا 1403

برند تشک رویا به عنوان یکی از قدیمی ترین، معتبرترین و محبوب‌ترین نام‌ها در عرصه تشک‌های با کیفیت و مرتبط با خواب شناخته‌شده است. این برند با سال‌ها تجربه و تلاش در زمینه تحقق رویاهای خواب به طور مداوم، توانسته است تشک‌هایی را طراحی و تولید کند که علاوه بر ارائه حمایت لازم به بدن، شما را به یک سفر عمیق و شیرین به دنیای خواب می‌برند.استفاده از مواد اولیه پارچه، اسفنج، فنر و… با کیفیت بالا باعث شده است که تشک های رویا طول عمر بیشتری داشته باشند.
تشک رویا دارای تنوع بالایی از انواع تشک طبی و طبی فنری می باشد و قیمت تشک رویا هریک از این انواع با یکدیگر متفاوت می باشد.
می توانید جهت اطلاع از قیمت تشک رویا 1403 به ابتدای همین صفحه از سایت مراجعه کنید.

استعلام قیمت و ثبت سفارش تشک رویا

شما مشتریان عزیز می توانید با مراجعه به سایت خواب استور خرید تشک رویا خود را ثبت و در کمترین زمان ممکن آن را تحویل بگیرید. جهت استعلام قیمت تشک رویا و دریافت مشاوره رایگان هم اکنون با کارشناسان ما در تماس باشید.

 • شماره تماس:  ۰۹۳۸۰۰۵۶۵۷۵
 • شماره تماس:  02128424515
 • آدرس سایت:  khab-store.ir

قیمت انواع تشک رویا

به طور کلی تشک های رویا به سه گروه تقسیم می شوند. قیمت انواع تشک رویا با یکدیگر متفاوت می باشد که در زیر به بررسی قیمت ها می پردازیم:

 • قیمت تشک رویا اولترا: تشک رویا سری اولترا، از دسته تشک های طبی فنری فنر منفصل می باشد. تشک فنر منفصل رویا نسل جدید تشک های فنری است و به علت منفصل و جدا بودن فنرها کیفیت خواب بسیار بالاتری را به شما می دهد. به همین علت قیمت تشک رویا اولترا نسبت به سایر تشک های طبی فنری کمی بالاتر می باشد.
 • قیمت تشک رویا مدیکال: تشک رویا سری مدیکال، جزو تشک های تمام طبی و بدون فنر تشک رویا می باشد. مناسب برای افرادی است که کمردرد و دیسک کمر دارند یا ترجیح می دهند جای خواب سفت تری داشته باشند. به علت بالا بودن کیفیت تشک طبی رویا، قیمت تشک رویا مدیکال نیز نزدیک به قیمت تشک فنرمنفصل رویا می باشد.
 • قیمت تشک رویا بونل: تشک رویا سری بونل، از دسته تشک های طبی فنری فنر متصل می باشد. تشک فنر متصل رویا همان تشک های فنری قدیمی می باشد که تمامی فنرها به هم پیوسته اند. قیمت تشک رویا بونل مناسب و جزو اقتصادی ترین تشک ها می باشند.

قیمت تشک طبی رویا

نام تشک طبی رویا، مدیکال است .برند تشک رویا دارای ۵ مدل تشک طبی می باشد که این ۵ مدل از نظر کیفیت و قیمت با یکدیگر متفاوت می باشند. به طور کلی قیمت تشک طبی رویا بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک طبی رویا  یک نفره عرض ۹۰ در ۲۰۰ از 4.900.000 تومان شروع می شود و تا ۱۴.۱۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویا  یک نفره عرض ۱۰۰ در ۲۰۰ از ۵.۴۵۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۵.۷۷۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویا  یک نفره عرض ۱۲۰ در ۲۰۰ از ۶.۵۴۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۸.۹۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویا  دو نفره عرض ۱۴۰ در ۲۰۰ از ۷.۶۳۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۲.۰۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویا  دو نفره عرض ۱۶۰ در ۲۰۰ از ۸.۷۲۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۵.۲۳۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویا  دو نفره عرض ۱۸۰ در ۲۰۰ از ۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۸.۳۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویا  دو نفره عرض ۲۰۰ در ۲۰۰ از ۱۰.۸۹۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۳۱.۵۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت تشک طبی فنری رویا

برند تشک رویا دارای ۲ نوع تشک طبی فنری (فنر منفصل و فنر متصل) می باشد که این ۲ نوع از نظر کیفیت و قیمت با یکدیگر متفاوت می باشند. به طور کلی قیمت تشک طبی فنری رویا بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک طبی فنری رویا  یک نفره عرض ۹۰ در ۲۰۰ از ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۴.۱۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری رویا  یک نفره عرض ۱۰۰ در ۲۰۰ از ۳.۳۴۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۵.۷۷۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری رویا  یک نفره عرض ۱۲۰ در ۲۰۰ از ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۸.۹۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری رویا  دو نفره عرض ۱۴۰ در ۲۰۰ از ۴.۶۷۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۲.۰۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری رویا  دو نفره عرض ۱۶۰ در ۲۰۰ از ۵.۳۴۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۵.۲۳۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری رویا  دو نفره عرض ۱۸۰ در ۲۰۰ از ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۸.۳۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری رویا  دو نفره عرض ۲۰۰ در ۲۰۰ از ۶.۶۷۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۳۱.۵۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.

لیست قیمت تشک رویا یک نفره

قیمت تشک رویا یک نفره باتوجه به نوع تشک و سایز تشک یک نفره متفاوت می باشد. ابعاد استادارد تشک یک نفره ۹۰ در ۲۰۰ ، ۱۰۰ در ۲۰۰ و ۱۲۰ در ۲۰۰ می باشد که قیمت هر یک از این سایزها با یکدیگر متفاوت می باشد. به طور کلی لیست قیمت تشک رویا یک نفره به شرح زیر می باشد:

 • قیمت تشک رویا یک نفره  عرض ۹۰ در ۲۰۰ از ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۴.۱۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویا یک نفره عرض ۱۰۰ در ۲۰۰ از ۳.۳۴۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۵.۷۷۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویا یک نفره عرض ۱۲۰ در ۲۰۰ از ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۱۸.۹۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.

لیست قیمت تشک رویا دو نفره

قیمت تشک رویا دو نفره باتوجه به نوع تشک و سایز تشک دو نفره متفاوت می باشد. ابعاد استادارد تشک دو نفره ۱۴۰ در ۲۰۰ ، ۱۶۰ در  ۲۰۰ ، ۱۸۰ در ۲۰۰ و ۲۰۰ در ۲۰۰ می باشد که قیمت هر یک از این سایزها با یکدیگر متفاوت می باشد. به طور کلی لیست قیمت تشک رویا دو نفره به شرح زیر می باشد:

 • قیمت تشک رویا دو نفره  عرض ۱۴۰ در ۲۰۰ از ۴.۶۷۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۲.۰۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویا دو نفره عرض ۱۶۰ در ۲۰۰ از ۵.۳۴۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۵.۲۳۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویا دو نفره  عرض ۱۸۰ در ۲۰۰ از ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۲۸.۳۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک رویا دو نفره عرض ۲۰۰ در ۲۰۰ از ۶.۶۷۰.۰۰۰ تومان شروع می شود و تا ۳۱.۵۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت تشک کودک و نوجوان رویا

 • قیمت تشک کودک رویا ۱.۵۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک نوجوان رویا اولترا ۴ : ۴.۷۳۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک نوجوان رویا بونل ۲ : ۳.۷۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تشک نوجوان رویا بونل ۵ : ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت تشک مهمان رویا

تشک مهمان رویا اسفنجی بوده و جایگزین مناسبی برای تشک های سنتی و قدیمی می باشد. تشک مهمان رویا در ۱۹۵*۸۰*۵ سانتیمتر موجود است.

 • قیمت تشک مهمان رویا ۹۱۰.۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت اسلیم فوم رویا

اسلیم فوم رویا  یک تشک اسفنجی و جایگزین مناسبی برای تشک های سنتی و قدیمی می باشد.اسلیم فوم رویا فقط در سایز یک نفره استاندارد ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر موجود است.

 • قیمت اسلیم فوم رویا  ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت محافظ تشک رویا

محافظ تشک رویا در دو نوع محافظ تشک پلاس رویا و محافظ تشک رویا تولید می شود. تفاوت این دو محافظ تشک در ارتفاع و گرماژ پارچه است که محافظ تشک پلاس رویا برای تشک هایی با ابعاد بالای ۳۰ سانتیمتر مناسب است و گرماژ پارچه بالاتری دارد. به همین علت قیمت بالاتری نیز نسبت به محافظ تشک رویا دارد.

 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا  عرض ۹۰ در ۲۰۰ : ۶۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا  عرض ۱۰۰ در ۲۰۰ : ۷۷۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا  عرض ۱۲۰ در ۲۰۰ : ۹۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا  عرض ۱۴۰ در ۲۰۰ : ۱.۰۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا  عرض ۱۶۰ در ۲۰۰ : ۱.۲۳۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا  عرض ۱۸۰ در ۲۰۰ : ۱.۳۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک پلاس رویا  عرض ۲۰۰ در ۲۰۰ : ۱.۵۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک رویا  عرض ۷۰ در ۱۳۰ : ۱۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک رویا  عرض ۸۰ در ۱۸۰ : ۲۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک رویا  عرض ۹۰ در ۲۰۰ : ۳۶۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک رویا  عرض ۱۰۰ در ۲۰۰ : ۴۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک رویا  عرض ۱۲۰ در ۲۰۰ : ۴۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک رویا  عرض ۱۴۰ در ۲۰۰ : ۵۶۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک رویا  عرض ۱۶۰ در ۲۰۰ : ۶۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک رویا  عرض ۱۸۰ در ۲۰۰ : ۷۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک رویا  عرض ۲۰۰ در ۲۰۰ : ۸۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت باکس و تاج رویا

باکس تشک رویا از دو متریال متفاوت چوبی و فلزی ساخته شده است و دارای ابعاد متفاوتی برای تشک یک نفره و دونفره می باشد. تاج باکس رویا نیز دارای ابعاد متفاوت برای باکس تشک رویا می باشد. قیمت باکس و تاج رویا بر اساس سایز متفاوت می باشد. باکس تشک چوبی رویا و همچنین تاج باکس رویا در حال حاضر تولید نمی شوند و قیمت باکس فلزی رویا بسته به سایز باکس متفاوت می باشد.

 • قیمت باکس تشک رویا  عرض ۹۰ در ۲۰۰ : ۵.۶۵۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت باکس تشک رویا عرض ۱۰۰ در ۲۰۰ : ۶.۲۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت باکس تشک رویا  عرض ۱۲۰ در ۲۰۰ : ۷.۵۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت باکس تشک رویا  عرض ۱۴۰ در ۲۰۰ : ۸.۷۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت باکس تشک رویا  عرض ۱۶۰ در ۲۰۰ : ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت باکس تشک رویا  عرض ۱۸۰ در ۲۰۰ : ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت باکس تشک رویا  عرض ۲۰۰ در ۲۰۰ : ۱۲.۵۶۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت تاج باکس رویا  عرض ۹۰ : ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت بالش رویا

بالش رویا در دو نوع بالش سوپر پلاس و بالش رویا ۱ تولید و روانه بازار شده است. هر دوی این بالش ها الیافی هستند و تفاوت آنها در گرماژ الیاف آنهاست که بالش سوپر پلاس رویا گرماژ الیاف بالاتری دارد و همچنین قیمت بالاتری نیز دارد.

 • قیمت بالش سوپر پلاس رویا : ۵۱۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت بالش رویا ۱ : ۴۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.

لیست قیمت تشک رویا عرض ۹۰

 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا عرض ۹۰  با توجه به مدل تشک از ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان تا ۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا عرض ۹۰  با توجه به مدل تشک از ۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۴.۱۹۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویا عرض ۹۰  با توجه به مدل تشک از ۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۴.۱۹۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک رویا عرض 100

 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا عرض 100 با توجه به مدل تشک از 3.340.000 تومان تا 5.890.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا عرض 100 با توجه به مدل تشک از 5.890.000 تومان تا 15.770.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویا عرض 100 با توجه به مدل تشک از 5.450.000 تومان تا 15.770.000 تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک رویا عرض 120

 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا عرض 120 با توجه به مدل تشک از 4.000.000 تومان تا 7.070.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا عرض 120 با توجه به مدل تشک از 7.070.000 تومان تا 18.920.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویا عرض 120 با توجه به مدل تشک از 6.540.000 تومان تا 18.920.000 تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک رویا عرض 140

 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا عرض 140 با توجه به مدل تشک از 4.670.000 تومان تا 8.250.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا عرض 140 با توجه به مدل تشک از 8.250.000 تومان تا 22.080.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویا عرض 140 با توجه به مدل تشک از 7.630.000 تومان تا 22.080.000 تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک رویا عرض 160

 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا عرض 160 با توجه به مدل تشک از 5.340.000 تومان تا 9.430.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا عرض 160 با توجه به مدل تشک از 9.430.000 تومان تا 25.230.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویا عرض 160 با توجه به مدل تشک از 8.720.000 تومان تا 25.230.000 تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک رویا عرض 180

 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا عرض 180 با توجه به مدل تشک از 6.000.000 تومان تا 10.610.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا عرض 180 با توجه به مدل تشک از 10.610.000 تومان تا 28.390.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویا عرض 180 با توجه به مدل تشک از 9.800.000 تومان تا 28.390.000 تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک رویا عرض 200

 • قیمت تشک طبی فنری متصل رویا عرض 200 با توجه به مدل تشک از 6.670.000 تومان تا 11.780.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل رویا عرض 200 با توجه به مدل تشک از 11.780.000 تومان تا 31.540.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی رویا عرض 200 با توجه به مدل تشک از 10.890.000 تومان تا 31.540.000 تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت انواع تشک رویا 1403

قیمت تشک رویا اولترا پلاس

لیست قیمت تشک رویا مدل اولترا پلاس سال 1403

 •  استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت با گل های برجسته
 •  استفاده از و الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از اسفنج برش خورده با دستگاه CNC و استفاده از اسفنج HR
 •  استفاده از فنر سل پاکت سازگار با آناتومی بدن و پوشش دهنده گودی کمر
 •  استفاده ازاسکلت فنر منفصل در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 •  دارای ۹ سال تضمین کیفیت شرکت تشک رویا به همراه محافظ تشک ضد آب رایگان
 •  ارتفاع تشک اولترا پلاس حدودا ۱ ± ۳۴ سانتیمتر است.

قیمت تشک رویا اولترا 1

لیست قیمت تشک رویا مدل اولترا 1 سال 1403

 •  استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۳ سانتیمتر
 •  استفاده از فنر سل پاکت سازگار با آناتومی بدن و پوشش دهنده گودی کمر
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده ازاسکلت فنر منفصل در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 •  دارای ۸ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 •  ارتفاع تشک اولترا ۱ حدودا ۱ ± ۳۰ سانتیمتر است.

قیمت تشک رویا اولترا 2

لیست قیمت تشک رویا مدل اولترا 2 سال 1403

 •  استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۴ سانتیمتر
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده ازاسکلت فنر منفصل در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک رویا
 •  دارای ۸ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 •  ارتفاع تشک اولترا ۲ حدودا ۱ ± ۲۶ سانتیمتر است.

قیمت تشک رویا اولترا 3

لیست قیمت تشک رویا مدل اولترا 3 سال 1403

 •  استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت
 • استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۳ سانتیمتر
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده ازاسکلت فنر منفصل در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 •  دارای ۷ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 •  ارتفاع تشک رویا اولترا ۳ حدودا ۱ ± ۲۶ سانتیمتر است.

قیمت تشک رویا اولترا 4

لیست قیمت تشک رویا مدل اولترا 4 سال 1403

 •  استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از اسفنج ۳۰ کیلو به قطر ۳ سانتیمتر
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده ازاسکلت فنر منفصل در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک رویا
 •  دارای ۶ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 •  ارتفاع تشک اولترا ۴ حدودا ۱ ± ۲۶ سانتیمتر است.

قیمت تشک رویا اولترا 5

لیست قیمت تشک رویا مدل اولترا 5 سال 1403

 •  استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از اسفنج رول با دانسیته بالا
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده ازاسکلت فنر منفصل در روکش هایی از جنس الیاف مصنوعی یا کتان در هسته مرکزی تشک
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 •  دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 •  ارتفاع تشک رویا اولترا ۵ حدودا ۱ ± ۲۴ سانتیمتر است.

قیمت تشک رویا مدیکال پلاس

لیست قیمت تشک رویا مدل مدیکال پلاس سال 1403

 •  استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت با گل های برجسته
 •  استفاده از و الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از اسفنج برش خورده با دستگاه CNC و استفاده از اسفنج HR
 •  استفاده از فنر سل پاکت سازگار با آناتومی بدن و پوشش دهنده گودی کمر
 •  مناسب برای افراد دارای کمر درد و دیسک کمر می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 •  مناسب برای افراد با تحمل وزن بالا
 •  دارای ۶ سال تضمین کیفیت شرکت رویا به همراه محافظ تشک ضد آب رایگان
 •  ارتفاع تشک مدیکال پلاس حدودا ۱ ± ۳۲ سانتیمتر است.
 • تشک های مدیکال از رویه سفت تری نسب به سایر مدل های برند تشک رویا برخوردار هستند.

قیمت تشک رویا مدیکال 1

لیست قیمت تشک رویا مدل مدیکال 1 سال 1403

 • استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت با گل های برجسته
 • استفاده از و الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از اسفنج برش خورده با دستگاه CNC و استفاده از اسفنج HR
 • استفاده از اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۲۳ سانتیمتر
 • استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 • استفاده از فنر سل پاکت سازگار با آناتومی بدن و پوشش دهنده گودی کمر
 • مناسب برای افراد دارای کمر درد و دیسک کمر می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • مناسب برای افراد با تحمل وزن بالا
 • دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • ارتفاع تشک رویا مدیکال ۱ حدودا ۱ ± ۲۶ سانتیمتر است.
 • تشک مدیکال ۱ از اسفنج با چگالی بالا تشکیل شده است.

قیمت تشک رویا مدیکال 2

لیست قیمت تشک رویا مدل مدیکال 2 سال 1403

 •  استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از اسفنج برش خورده با دستگاه CNC
 •  استفاده از اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۲۰ سانتیمتر
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  مناسب برای افراد دارای کمر درد و دیسک کمر می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 •  مناسب برای افراد با تحمل وزن بالا
 •  دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت تشک رویا
 •  ارتفاع تشک مدیکال ۲ حدودا ۱ ± ۲۰ سانتیمتر است.

قیمت تشک رویا مدیکال 3

لیست قیمت تشک رویا مدل مدیکال 3 سال 1403

 •  استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت
 • استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از اسفنج ریباند فشرده به قطر ۱۰ سانتیمتر
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  مناسب برای افراد دارای کمر درد و دیسک کمر می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 •  مناسب برای افراد با تحمل وزن بالا
 •  تشک مدیکال ۳ اسفنجی سفت می باشد.
 •  دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 •  ارتفاع تشک رویا مدیکال ۳ حدودا ۱ ± ۲۲ سانتیمتر است.

قیمت تشک رویا مدیکال 4

قیمت تشک رویا مدل مدیکال 4 سال 1403

 • استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت
 • استفاده از و الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از اسفنج با تراکم بالا
 • استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 • مناسب برای افراد دارای کمر درد و دیسک کمر می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 • تشک رویا مدیکال ۴ اسفنجی سفت می باشد.
 • دارای ۴ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • ارتفاع تشک مدیکال ۴ حدودا ۱ ± ۲۰ سانتیمتر است.

قیمت تشک رویا بونل 1

لیست قیمت تشک رویا مدل بونل 1 سال 1403

 •  استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از اسفنج ۴۰ کیلو به قطر ۳ سانتیمتر
 • استفاده از چند لایه اسفنج با تراکم های مختلف
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 • استفاده ازفنرهای تقویت شده M شکل به منظور استحکام بیشتر کناره های تشک رویا
 • استفاده از نمد ترموفلت برای محافظت از اسفنج در مقابل اسکلت فنر
 •  مناسب برای وزن های بالا
 •  دارای ۶ سال تضمین کیفیت شرکت تشک رویا
 •  ارتفاع تشک بونل ۱ حدودا ۱ ± ۲۴ سانتیمتر است.

قیمت تشک رویا بونل 2

لیست قیمت تشک رویا مدل بونل 2 سال 1403

 • این نوع تشک دارای فنر متصل می باشد.
 •  استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از اسفنج ۳۰ کیلو به قطر ۳ سانتیمتر
 •  استفاده از چند لایه اسفنج با تراکم های مختلف
 • استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده ازفنرهای تقویت شده M شکل به منظور استحکام بیشتر کناره های تشک رویا
 •  استفاده از نمد ترموفلت برای محافظت از اسفنج در مقابل اسکلت فنر
 • استفاده از مفتول ۲ و ۴ در ساختار داخلی تشک
 •  مناسب برای وزن های بالا
 •  دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت تشک رویا
 •  ارتفاع تشک بونل ۲ حدودا ۱ ± ۲۴ سانتیمتر است.

قیمت تشک رویا بونل 3

لیست قیمت تشک رویا مدل بونل 3 سال 1403

 •  استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از اسفنج ۲۰ کیلو به قطر ۳ سانتیمتر
 •  استفاده از چند لایه اسفنج با تراکم های مختلف
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده ازفنرهای تقویت شده M شکل به منظور استحکام بیشتر کناره های تشک رویا
 •  استفاده از نمد ترموفلت برای محافظت از اسفنج در مقابل اسکلت فنر
 • استفاده از فنر های متصل با مقاومت و دوام بالا
 •  دارای ۵ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 •  ارتفاع تشک رویا بونل ۳ حدودا ۱ ± ۲۴ سانتیمتر است.

قیمت تشک رویا بونل 4

لیست قیمت تشک رویا مدل بونل 4 سال 1403

 • استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت
 • استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از اسفنج ۲۰ کیلو به قطر ۱.۵ سانتیمتر
 • استفاده از چند لایه اسفنج با تراکم های مختلف
 • استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 • استفاده ازفنرهای تقویت شده M شکل به منظور استحکام بیشتر کناره های تشک رویا
 • استفاده از نمد ترموفلت برای محافظت از اسفنج در مقابل اسکلت فنر
 • استفاده از مفتول ۲ و ۲ در ساختار داخلی تشک رویا
 • گزینه مناسب برای کودکان و نوجوانان می باشد.
 • دارای ۴ سال تضمین کیفیت شرکت رویا
 • ارتفاع تشک بونل ۴ حدودا ۱ ± ۲۲ سانتیمتر است.

قیمت تشک رویا بونل 5

لیست قیمت تشک رویا مدل بونل 5 سال 1403

 •  استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از اسفنج ۲۰ کیلو به قطر ۸ میلیمتر
 •  استفاده از چند لایه اسفنج با تراکم های مختلف
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده ازفنرهای تقویت شده M شکل به منظور استحکام بیشتر کناره های تشک رویا
 •  استفاده از نمد ترموفلت برای محافظت از اسفنج در مقابل اسکلت فنر
 •  گزینه مناسب برای نوجوان و کودک می باشد.
 •  تشک بونل ۵ نرم می باشد.
 •  دارای ۳ سال تضمین کیفیت شرکت تشک رویا
 •  ارتفاع تشک بونل ۵ حدودا ۱ ± ۱۹ سانتیمتر است.

خرید تشک رویا

جهت خرید تشک رویا از فروشگاه خواب استور (نمایندگی رسمی تشک رویا) به صورت حضوری و اینترنتی با شماره های ۰۹۳۸۰۰۵۶۵۷۵ | ۰۲۱۲۸۴۲۴۵۱۵ تماس بگیرید.

ارزان ترین قیمت تشک رویا

برند تشک رویا در میان تمامی برندها و باتوجه به کیفیت بالایی که دارند، قیمت مقرون به صرفه ای دارد.
در بین تمامی مدل های تشک رویا، مدل های بونل قیمت مناسب تر و اقتصادی تری دارند. مدل بونل یا همان فنر متصل تشک رویا 5 نوع هستند که دارای کیفیت و قیمت متفاوتی می باشند. همچنین در بین مدل های بونل نیز تشک رویا بونل 5 دارای مناسب ترین قیمت می باشد.

قیمت تشک یک نفره معمولی رویا

قیمت تشک یک نفره معمولی رویا از حدود 3.000.000 تومان در سایز ۹۰ در ۲۰۰ موجود هست به بالا. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که هرچه کیفیت متریال استفاده شده داخل تشک بالاتر و بهتر باشد، قیمت تشک نیز به نسبت بالاتر خواهد بود.

قیمت تشک یک نفره معمولی رویا

قیمت تشک دونفره معمولی رویا

قیمت تشک دونفره معمولی رویا از حدود 5.340.000 تومان در سایز 160 در 200 موجود هست به بالا. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که هرچه کیفیت متریال استفاده شده داخل تشک بالاتر و بهتر باشد، قیمت تشک نیز به نسبت بالاتر خواهد بود.

قیمت تشک دونفره معمولی رویا

قیمت تشک رویا یک نفره

قیمت تشک رویا یک نفره بسته به سایز آن که سایزهای استاندارد ۹۰ * ۲۰۰ ، ۱۰۰ * ۲۰۰ و ۱۲۰ * ۲۰۰ می باشد و باتوجه به مدل آن که فنرمنفصل، فنر متصل یا طبی باشد، متفاوت است. تمامی مدل های یک نفره تشک رویا از کیفیت بالایی برخوردار می باشند ولی هرچه قیمت یک تشک بالاتر باشد، متریال به کار رفته داخل تشک نیز کیفیت بالاتری نیز دارد.

قیمت تشک رویا دونفره

قیمت تشک رویا دونفره بسته به سایز آن که سایزهای استاندارد ۱۴۰ * ۲۰۰ ، ۱۶۰ * ۲۰۰ ، ۱۸۰ * ۲۰۰ و ۲۰۰ * ۲۰۰ می باشد و باتوجه به مدل آن که فنرمنفصل، فنر متصل یا طبی باشد، متفاوت است. تمامی مدل های دونفره تشک رویا از کیفیت بالایی برخوردار می باشند ولی هرچه قیمت یک تشک بالاتر باشد، متریال به کار رفته داخل تشک نیز کیفیت بالاتری نیز دارد.

قیمت پرفروش ترین تشک رویا

پرفروش ترین تشک رویا فنر منفصل مدل های اولترا پلاس، اولترا ۲ و اولترا ۴ و پرفروش ترین تشک رویا طبی مدل های مدیکال ۱، مدیکال ۲ و مدیکال ۴ و همچنین پرفروش ترین تشک رویا فنر متصل مدل های بونل ۱، بونل ۲ و بونل ۳ می باشد. قیمت پرفروش ترین تشک رویا براساس سایز تشک متفاوت می باشد اما به طور کلی قیمت پرفروش ترین تشک رویا بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک رویا اولترا پلاس با توجه به سایز از ۱۴.۱۹۰.۰۰۰ تومان تا ۳۱.۵۴۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک رویا اولترا ۲ با توجه به سایز از ۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۶.۶۷۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک رویا اولترا ۴ با توجه به سایز از ۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۳.۱۲۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک رویا مدیکال ۱ با توجه به سایز از ۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۹.۱۲۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک رویا مدیکال ۲ با توجه به سایز از ۶.۳۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک رویا بونل ۱ با توجه به سایز از ۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۱.۷۸۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک رویا بونل ۲ با توجه به سایز از ۴.۶۵۰.۰۰۰ تومان تا ۱۰.۳۴۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک رویا بونل ۳ با توجه به سایز از ۴.۱۰۰.۰۰۰ تومان تا ۹.۱۲۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

تفاوت قیمت تشک فنر منفصل رویا با تشک فنر متصل رویا

تفاوت قیمت تشک فنر منفصل رویا با تشک فنر متصل رویا به علت ساختار تشک می باشد. تشک فنر متصل رویا دارای فنرهای به هم پیوسته در سراسر تشک می باشد در نتیجه در تشک دونفره لرزش ناشی از غلت زدن را منتقل می کنند و تشک فنر منفصل رویا به علت جدا بودن هریک از فنرها، لرزش ناشی از غلت زدن را منتقل نمی کند و کیفیت بالاتری دارد. در نتیجه تشک فنر منفصل رویا قیمت بالاتری نسبت به تشک فنر متصل رویا دارد.
قیمت تشک فنر منفصل رویا و تشک فنر متصل رویا باتوجه به مدل و سایز تشک متفاوت می باشد:

 • قیمت تشک فنر منفصل رویا یک نفره از ۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان تا ۱۸.۹۲۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک فنر منفصل رویا دونفره از ۱۱.۷۸۰.۰۰۰ تومان تا ۳۱.۵۴۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک فنر متصل رویا یک نفره از ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان تا ۷.۰۷۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک فنر متصل رویا دونفره از ۶.۶۷۰.۰۰۰ تومان تا ۱۱.۷۸۰.۰۰۰ تومان متغیر می باشد.

قیمت تشک سفارشی رویا

گاهی برخی از کاربران به صورت سفارشی اقدام به به تهیه تخت خواب در ابعادی غیر استاندارد می نمایند یا به علت ناآگاهی در هنگام خرید تخت خوابی غیر استاندارد را تهیه می نمایند. بنابراین باید به دنبال مراکزی برای سفارش تشک در ابعاد مورد نظر باشند. تشک رویا بنابر سلیقه و نظر مشتری ساخت اینگونه از تشک ها را از مدل های خاصی (فنر متصل) به عهده می گیرد. قیمت تشک سفارشی رویا بسته به سایز با توجه به قیمت تشک رویا استاندارد و نزدیک به آن بدون تخفیف محاسبه می شود و 25 درصد به مبلغ بدون تخفیف جهت تهیه سفارشی آن در خط تولید اضافه خواهد شد.

لیست قیمت کارخانه تشک رویا

کارخانجات تولید کالای خواب خصوصا تشک یک قیمت مصوب را برای فروش محصولات خود در نظر می گیرند که به تمام فروشگاه ها اعلام خواهد شد. خرید خود مصرف کننده از کارخانه اگر به صورت عمده و به تعداد بالا نباشد تفاوتی در قیمت تمام شده محصول نخواهد داشت. اما خرید از یک فروشگاه اینترنتی با ارسال رایگان و پرداخت در محل هزینه تمام شده کالا را به حداقل خواهد رساند. این سود قابل توجه هدیه فروشگاه خواب استور برای خریداران است.
جهت اطلاع از قیمت کارخانه تشک رویا، لیست قیمت ابتدای صفحه که تمامی مدل ها و سایزهای تشک رویا داخل آن ذکر شده است  را مشاهده کنید.

ابعاد استاندارد تشک رویا

ابعاد استاندارد تشک های رویا در ۹ سایز تولید می شوند. که عبارتند از:

 1. ابعاد استاندارد تشک رویا ۷۰ در ۱۳۰(کودک)
 2. ابعاد استاندارد تشک رویا ۸۰ در ۱۸۰(نوجوان)
 3. ابعاد استاندارد تشک رویا ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر (استاندارد یک نفره)
 4. ابعاد استاندارد تشک رویا ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر (یکنفره بزرگ)
 5. ابعاد استاندارد تشک رویا ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر (یک و نیم نفره)
 6. ابعاد استاندارد تشک رویا ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر (دونفره کوچک)
 7. ابعاد استاندارد تشک رویا ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر (دونفره استاندارد)
 8. ابعاد استاندارد تشک رویا ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر (دونفره بزرگ)
 9. ابعاد استاندارد تشک رویا ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر (دونفره بزرگ)

مشخصات تشک رویا اصل

از بین همه کالاهای خواب، تشک، بیشترین میزان اهمیت را دارد و یک تشک رویا اصل دارای مشخصات زیر میباشد:

 • از بهترین مواد پر شده است.
 •  ارتفاع مناسبی دارد.
 • تراکم اسفنج مناسبی دارد.
 • دارای فنر های منفصل باشد.
 • ارتعاش نداشته باشد.
 • گودی کمر پوشش دهد.
 • مناسب برای کمر درد باشد.
 •  گارانتی داشته باشد.

راهنمای خرید تشک رویا

 1. در هنگام خرید تشک رویا به کاتولوگ و توضیحات تکمیلی تشک دقت کنید از برند مطرح و باکیفیت رویا اقدام به خرید نمایید.
 2. به وضعیت جسمانی خود دقت کنید و تشکی را انتخاب کنید که با آناتومی بدن شما سازگار باشد. اگر کمردرد یا دیسک کمر دارید تشک تمام طبی بخرید و اگر عدم ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک برای شما مهم است حتما به سراغ خرید تشک های فنر منفصل بروید و اگر استحکام و قیمت مناسب محصول مد نظر شماست تشک های فنر متصل گزینه هایی مناسب هستند.
 3. وزن کاربر از اهمیت به سزایی برخوردار است هرچه وزن کاربر بالاتر باشد باید از مدل های با کیفیت بالا که دارای اسفنج با چگالی بالا می باشد استفاده نماید.
 4. ابعاد تخت خواب را اندازه بزنید تا تشک رویا کاملا قالب تختخواب باشد و خراب و دفرمه نشود.
 5. ارتفاع تشک استاندارد باشد تا هنگام نشستن در لبه تشک زانو در زاویه ۹۰ درجه قرار بگیرد.
 6. پارچه رویه تشک به علت تماس مستقیم با پوست بدن باید از الیاف ضدحساسیت و ضد آلرژی تشکیل شده باشد.